O projektu

Cíle

Obecným záměrem projektu inGPinQI je zlepšit stávající vzdělávací programy pro praktické lékaře a pedagogy rodinného lékařství v oblasti zvyšování kvality (QI) pomocí zavádění nových, inovativních didaktických nástrojů a metod do stávajících vzdělávacích systémů v Evropě s využitím internetu/informačních technologií (IT). Tímto způsobem účastníci získají vhodné nástroje (např. nástroje k měření svých kompetencí (tj. schopností) a vzdělávacích potřeb, modul distančního vzdělávání, další vzdělávací programy) s podporou IT technologií, což může zlepšit jejich dovednosti při poskytování zdravotní péče a rovněž zvýšit kvalitu této péče. Projekt se zaměřuje na (1) vysoký krevní tlak (hypertenze) a (2) cukrovku (diabetes mellitus), v současnosti jedny z nejzávažnějších zdravotních problémů evropské populace.

Výsledky

Dvě zprávy se systematickým přehledem existujících vzdělávacích programů v oblasti zvyšování kvality a úspěšně realizovaných projektů kvality (uplatňující široký pohled na význam a charakter pojmu kvalita), které budou v průběhu projektu zpracovány, přispějí k vytvoření důležité evropské perspektivy, k níž bychom na základě zkušeností pouze z jediné země nemohli dospět. Údaje uvedené v těchto zprávách bude možno využít ke stimulaci zájmu pedagogů rodinného lékařství o témata spojená se zvyšováním kvality. Popis projektů realizovaných v lékařské praxi a zaměřených za zvyšování kvality, prezentace nejlepších příkladů spolu s analýzou faktorů úspěšnosti – to vše může pomoci k lepší informovanosti o vývoji pozitivním směrem. Mapování, které během našeho projektu provedeme, bude základem pro zpracování následujících výstupů projektu.

  • Průvodce obsahující doporučení pro efektivní přípravu a realizaci programů zvyšování kvality na úrovni Evropské unie.      
  • Nové doporučené postupy pro řízení péče o pacienty trpící arteriální hypertenzí a (2) cukrovkou (diabetes mellitus).      
  • Vzdělávací kurz v rámci dalšího profesního vzdělávání (DPV) a učební materiály vztahující se ke zvyšování kvality pro pedagogy rodinného lékařství.       
  • Distanční vzdělávací kurz pro praktické lékaře na téma zvyšování kvality.                  
  • Webový nástroj k měření vzdělávacích potřeb praktických lékařů v oblasti zvyšování kvality rodinného lékařství.

 

Partnerství

Partnerství projektu tvoří šest partnerů z pěti zemí: PL, CZ, DK, NL, SI. Toto partnerství je postaveno na vytypování aktivních partnerů působících v dané oblasti projektu v rámci EU. Všichni partneři mají rozsáhlé praktické a teoretické zkušenosti se zvyšováním kvality i s výukou tohoto tématu, potřebné pro naplnění aktivit projektu a pro dosažení plánovaných výsledků. Díky různému typu partnerů (university, asociace, malé a střední podniky, mezinárodní organizace) je zajištěn komplexní přístup nutný pro dosažení stanovených cílů projektu.

Výstupy

Předpokládané dopady / výstupy (hmatatelné a nehmatatelné):

  1. rozvoj profesních kvalifikací praktických lékařů i školitelů;  
  2. zlepšení kvality a atraktivnosti jejich vzdělávacího systému;  
  3. zvýšení počtu účastníků celoživotního učení v oblasti lékařského vzdělávání;
  4. zlepšení znalostí, zkušeností a dovedností v oblasti realizace projektů zvyšování kvality a jejich začlenění do každodenní lékařské praxe;
  5. poskytování lepší zdravotní péče.

 

Propagační materiály

Krátká prezentace projektu (ke stažení zde)

Informační brožurka o projektu inGPinQI (ke stažení zde)

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE