O projekcie

Podłoże

Potrzeba poprawy jakości w opiece podstawowej, która stanowi filar systemu opieki zdrowotnej, jest obecnie silnie podkreślana w całej Europie (DG-Sanco). Od lekarzy rodzinnych (LR) oczekuje się  bycia przygotowanym – w ciągu całej kariery zawodowej – do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń  dostarczanych pacjentom. Obecnie duża część środowiska medycznego akceptuje konieczność wprowadzania działań na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem i jest przychylna szerokiemu wdrażaniu metod jakościowych do codziennej praktyki.  Badania pokazują jednak, że liczba lekarzy rodzinnych, którzy w swojej pracy stosują koncepcje doskonalenia jakości – jest wciąż niewystarczająca. Wynika to m.in. z faktu, że w systemach medycznego kształcenia dyplomowego i ustawicznego tematyka ta jest traktowana na ogół w sposób marginalny. Brak jest też zachęt systemowych – w tym finansowych ze strony płatnika.

 

Cele

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa istniejących programów nauczania i treści szkoleniowych zarówno dla lekarzy rodzinnych jak i nauczycieli medycyny rodzinnej w dziedzinie poprawy jakości praktyk lekarskich poprzez wdrażanie nowych innowacyjnych narzędzi i metod dydaktycznych w istniejące systemy kształcenia ustawicznego w Europie. Proces ten wspierany był poprzez opracowane w projekcie i/lub adaptowane nowoczesne narzędzia internetowe i informatyczne (IT), np. internetowe narzędzie do pomiaru poziomu kompetencji LR i oceny potrzeb edukacyjnych w zakresie poprawy jakości (SAQ tool), czy moduł kształcenia na odległość (DocQI).  

W projekcie główny akcent położony był na poprawę jakości w obszarze (1) nadciśnienia tętniczego oraz (2) cukrzycy, które stanowią jedne z głównych problemów zdrowia publicznego w całej Europie.

Rezultaty

Rezultaty projektu mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji w zakresie modyfikacji oraz poprawy jakości programów kształcenia lekarzy rodzinnych w celu dopasowania ich kompetencji do zmieniających się potrzeb pacjentów, systemów opieki zdrowotnej oraz oczekiwań społeczności europejskiej.

Najważniejszymi produktami projektu są m.in.:

  1. autorski program szkolenia zawodowego (VET) dla nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie poprawy jakości opieki, wraz z materiałami szkoleniowymi;
  2. przewodnik („GuideBook) zawierający prezentacje dobrych praktyk w obszarze poprawy jakości (interwencje w  zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego);
  3. internetowy moduł edukacyjny pozwalający na ukończenie kursu w trybie on-line  dla LR (kurs DocQI);
  4. nowe wytyczne postępowania w 1) nadciśnieniu tętniczym i 2) cukrzycy;
  5. internetowe narzędzie  do oceny luk kompetencyjnych LR w obszarze QI (SAQ tool).

 

W pierwszym etapie realizacji projektu wykonany został przegląd istniejących programów nauczania LR, w ramach kształcenia ustawicznego w obszarze poprawy jakości opieki oraz przegląd zakończonych sukcesem projektów poprawy jakości opieki, jakie zrealizowano w ostatnich latach w Europie (wybrane kraje europejskie i kraje partnerskie). Informacje pochodzące z tych analiz wzbogacone wynikami badania luk kompetencyjnych LR w analizowanym zakresie (poprawa jakości opieki), przy zastosowaniu internetowego narzędzia do określania profili kompetencyjnych (SAQ tool), pozwoliły na opracowanie nowatorskiego podejścia do kształcenia zawodowego nauczycieli medycyny rodzinnej i lekarzy rodzinnych. Innowacyjność tego podejścia opiera się nie tylko na zawartości merytorycznej (treściach programowych – europejski program doskonalenia zawodowego), która jest uzupełnieniem aktualnej oferty szkoleniowej, ale przede wszystkim wynika z faktu, że jej treść jest dopasowana do aktualnych – zdefiniowanych w projekcie – potrzeb edukacyjnych samych zainteresowanych (LR i nauczycieli medycyny rodzinnej). Celem projektu było bowiem włączenie bezpośrednich beneficjentów w każdy etap podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych (czyli w proces planowania, opracowywania, wdrożenia i realizacji programu nauczania). Kolejnym wartym podkreślenia walorem tego podejścia, jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. W przypadku nauczycieli medycyny rodzinnej był to program doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem opracowanych w  tym celu: (1) przewodnika prezentującego dobre praktyki w zakresie poprawy jakości opieki wraz z metodologią, przykładami najlepszych projektów i analizą czynników sukcesu w/w projektów; a  także (2) programu nauczania lekarzy rodzinnych (VET) w zakresie poprawy jakości wraz ze wskazówkami dydaktycznymi w postaci opracowanych materiałów szkoleniowych. Opracowany program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli medycyny rodzinnej został przetestowany w ramach warsztatów (z udziałem ok. 20 uczestników z krajów partnerskich), a jego wersja finalna będzie może być adaptowana i powielana przez systemy edukacyjne w krajach Partnerów projektu i innych krajach europejskich. Innowacyjność programu nauczania dla drugiej grupy docelowej (lekarzy rodzinnych) projektu wynika z jej formy: jest to moduł internetowego kursu nauczania na odległość. Program ten jest dostępny w  kilku wersjach językowych. Uzupełnieniem dla opisanych powyżej produktów oferty szkoleniowej, są nowe wytyczne postępowania w (1) nadciśnieniu tętniczym oraz (2) cukrzycy dla lekarzy rodzinnych w Polsce, które stanowią dodatkowe narzędzie wspomagające nauczycieli w organizacji i prowadzeniu kursów nauczania w zakresie poprawy jakości funkcjonowania praktyk lekarskich.

 

Partnerzy

Promotorem projektu było Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, organizacja z bogatym doświadczeniem w zakresie edukacji lekarzy rodzinnych oraz realizacji projektów międzynarodowych. Pełne Partnerstwo projektu obejmowało 6 instytucji reprezentujących 5 krajów europejskich. Dwie instytucje z Polski: Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, a także European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) z siedzibą w Danii, Institute for development of Family medicine (ZRDM) ze Słowieni, Maastricht University (Department of International Health) z Holandii, oraz Project HOPE z Czech. Każdy z Partnerów posiada duże doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów edukacyjnych dla lekarzy rodzinnych na poziomie krajowym i europejskim. Współpraca  partnerów reprezentujących różnorodne podmioty i organizacje pozwoliła na stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji oraz sieci instytucji współpracujących w celu poprawy jakości i zakresu systemu edukacji lekarzy rodzinnych na poziomie europejskim. Ścisła współpraca ze środowiskami stanowiącymi grupę docelową projektu, jak i międzynarodowymi stowarzyszeniami działającymi w tym obszarze tj.: EURACT, WONCA, EQuiP, Project HOPE, stanowiła również gwarancję dla szerokiego rozpowszechnienie założeń i rezultatów projektu.

Rezultaty/Wyniki

 Projekt ma przyczynić się do:

  • poprawy poziomu kompetencji zawodowych lekarzy i nauczycieli medycyny rodzinnej oraz jakości usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych
  • poprawy jakości i atrakcyjności systemu edukacji lekarzy rodzinnych poprzez wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia oraz internetowego modułu edukacyjnego
  • zwiększenia liczby lekarzy rodzinnych uczestniczącym w procesie uczenia się przez całe życie
  • wzmocnienia roli lekarzy rodzinnych w strukturach podstawowej opieki zdrowotnej poprzez poprawę poziomu kwalifikacji zawodowych oraz wdrożenie systemu ciągłej poprawy jakości do codziennej praktyki lekarskiej
  • poprawy jakości opieki medycznej nad pacjentem

Materiały informacyjne

Krótki opis projektu (download here)

Ulotka o projekcie (download here)

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE