Witamy na stronie projektu inGPinQI

Problematyka jakość opieki zdrowotnej staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem podnoszonym w całej Europie, u podstaw którego znajduje się między innymi rosnąca mobilność lekarzy i innych grup medycznych, a także samych pacjentów. Krajowe systemy opieki zdrowotnej znacznie różnią się w podejściu do zapewnienia wysokiej jakości opieki, zróżnicowane są zatem i oczekiwania pacjentów. To co obserwujemy w ostatnich latach w  całej Europie, to coraz większa uwaga, którą poświęca się sprawie „poprawy jakości” (ang. Quality Improvement – QI) w podstawowej opiece zdrowotnej. Jednakże, kraje Europy Środkowej i Wschodniej są na początku długiej drogi prowadzącej do poprawy jakości opieki, tak w odniesieniu do opieki podstawowej, jak i lecznictwa zamkniętego. W celu przyspieszenia implementacji działań z zakresu poprawy jakości i uchronienia lekarzy rodzinnych przed powielaniem typowych błędów popełnianych w tym obszarze, medycy z różnych części Europy powinny być wspierani przez odpowiednie programy nauczania (na poziomie LLL), które poprzez prezentowane przykłady i odniesienia do codziennej praktyki i doświadczenia, pomogą  im w adaptacji nowego kierunku działań na rzecz lepszej jakości opieki zdrowotnej.

Przedstawiony projekt inGPinQI, który ma na celu poprawę istniejących programów szkoleniowych oraz wzrost kompetencji lekarzy rodzinnych i nauczycieli medycyny rodzinnej  w dziedzinie poprawy jakości opieki, dostarcza nowe możliwości, które pozwolić mogą na przezwyciężenie istniejących trudności w adaptacji działań, metod i narzędzi z zakresu QI, a także na zwiększenie liczby osób kształcących się w trybie ustawicznego kształcenia medycznego. Intencją Partnerów projektu jest zatem dostarczenie szerokiemu gronu zainteresowanych, głównie lekarzy rodzinnych i ich nauczycieli, narzędzi, które pozwolą w sposób świadomy, kontrolowany i kompetentny poprawiać jakość sprawowanej opieki, a w efekcie z czasem ograniczyć ilość popełnianych błędów oraz ulepszyć opiekę, jaką będą otaczać pacjentów. Wyzwaniem dla partnerów projektu jest przybliżenie problematyki zapewniania jakości opieki LR pracującym w swoich praktykach, biorącym udział w procesie kształcenia z zakresu medycyny rodzinnej, a także tym, którzy w ramach life-long learning system pragną podnieść swoje kompetencje zawodowe w tym zakresie, a tym samym poziom opieki nad pacjentem i poziom zdrowotności w społeczności EU.

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE